Vlcí události - na¹e akce

WFW Waldburg Forstmaschinen Wolfegg


TV cervenci 1993 byla zaloŸena firma Waldburg Forstmaschinen GmbH. Jako samostatná spolecnost s rucením omezeným byla WFW vyclenena z podnikatelské skupiny panovnického rodu Waldburg-Wolfegg jako odborná dílna pro lesnické stroje. Tehdy byla WFW smluvním partnerem importéra pro stroje Timberjack v jiŸním Nemecku. Z malého okruhu zákazníku byl vybudován vet¹í okruh zákazníku.

V listopadu 1994 byl stanoven Klaus Reichenbach jednatelem pro WFW. V té dobe mela firma WFW 5 zamestnancu, vlastní dílnu se 3 servisními boxy, vlastní sklad náhradních dílu a kanceláre.

V roce 1997 do¹lo po ukoncení smlouvy na výrobky firmy Timberjack k novému nasmerování firmy WFW. Cílem a filozofií Klause Reichenbacha bylo a je, nabídnout lesnickému podnikání co nej¹ir¹í paletu lesnických stroju. Tak vznikla mimo jiné uŸ v roce 1996 my¹lenka, vyvinout vlastní speciální podvalník pro lesnické stroje. My¹lenky a koncepce firmy WFW se chopila firma Empl v Rakousku a od té doby ji úspe¹ne prodává.


 V prubehu let se vyclrnilo 7 výrobku, jeŸ se staly steŸejními produkty nabízenými firmou WFW:
  • Tigercat (Hemek): kolové harvestory, forwardery und skiddery
  • Waratah: kácecí hlavy, jeráby, mericí a ovládácí pocítace
  • MHT-Neuson: pásové harvestory
  • Bruks: mobilní drtice
  • Forus: drtice dreva
  • Empl: Timbertrailer speciální podvalník
  • pouŸité stroje: obchod, oprava a náhradní díly - teŸi¹te Timberjack
Také obchod s náhradními díly se od roku 1993 silne roz¹íril a rozvinul. Tak má WFW více jak 8.000 poloŸek náhradních dílu na sklade - preváŸne pro pouŸité stroje Timberjack a pro výrobky Tigercat, Waratah, MHT-Neuson, Bruks, Forus a Empl.

Od roku 1994 je Klaus Reichenbach jediným vlastníkem pozemku a nemovitostí jakoŸ i jediným vedoucím spolecníkem firmy Waldburg Forstmaschinen GmbH.

UŸ 1 rok po prevzetí v roce 2000 se provoz výrazne roz¹íril. Na podzim 2000 se slavnostne otevrely nové prostory dílny, náhradních dílu a kancelárí a vlastní testovací terén a místo pro pouŸité stroje.

Mezitím se rozprostrela v provozním areálu velkém skoro 10.000 m² velká dílna se 7 boxy, 3 portálovými jeráby, 4 montáŸními jámami, vlastním hydraulickým prostorem, velkým skladem náhradních dílu a príslu¹enství, technickou ¹kolicí místností s vlastním simulátorem (Dasa 380, Timberjack 3000, Motomit 4) a príjemnými kancelárskými a prodejními místnostmi.

V provozním terénu je stále k dispozici více jak 30 nových a pouŸitých lesnických stroju (kolové a pásové harvestory, kácecí hlavy, forwardery, mobilní ¹tepkovace, drtice a podvalníky).

Silnou stránkou firmy je WFW-Servis. Ten se koncentruje na vysoce kvalifikované technické poradenství. Dále sem patrí také bohatá nabídka sluŸeb jako napr. sklad dílu, vcetne dovozu dílu na místo poruchy, intensivního prodejního poradenství vcetne zaji¹tení leasingu a financního poradenství. Vlastní park lesnických stroju pro krátkodobé zapujcení zarucuje také vysokou flexibilitu a mobilitu pro v¹echny zákazníky firmy.

20-clenný tým WFW je výlucne orientován na poŸadavky zákazníku a poskytuje sluŸby pod mottem: 'Ve stredu zájmu- zákazník'.