WFW-dovoz dílu

Pro obzvlá¹te spechající zákazníky a mimorádné situace Vám nabízíme moŸnost na¹í sluŸby "dovozu dílcu". Po domluve se zákazníkem je moŸné tyto dílce dodávat i pro jeho stroje.

V sobotu nabízíme servis na mobil. telefonu 0175 58414 10.

Please note our new conditions for this service: 30 EUR per started hour incl. kilometer.

 Následující ridici jsou pripraveni k Vám dopravit poŸadované dílce:
  • Wolfgang Schröer
  • Gerhard Knaus
  • Jürgen-Markus Schmidt
  • Sebastian Ludescher
  • Ralph Madlener
  • Bernd Leiter
  • Florian Roth
  • Thomas Heinzelmann
  • Chris Motzkus
  • Klaus Reichenbach